Corporate Governance

Corporate Governance

Corporate Governance Policy

Download

Business Code of Conduct

Download

Risk Management Policy

Download

Anti-corruption Policy

Download

Whistle Blowing Policy

Download

นโยบายการกำกับดูเเลการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน เเละการใช้ข้อมูลภายใน

ดาวน์โหลด

นโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ดาวน์โหลด

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร

ดาวน์โหลด

มาตรการเเละขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ดาวน์โหลด

Charter

Charter of the
Board of Directors

Download

Charter of the
Audit Committee

Download

Charter of the Nomination Remuneration and
Good Corporate Governance Committee

Download

Charter of the
Risk Management Committee

Download

Charter of the
Corporate Governance Committee

Download

Charter of the
Executive Committee

Download

Corporate Documents

Memorandum of Association

Download

Article of Association

Download