Dividend Information

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยทางบริษัทคำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ มติคณะกรรมการของบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้หากเห็นควรว่ามีความเหมาสมและไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ จะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

Board Date X-Date Payment Date Dividend Type Dividend (per Share) Unit Operation Period
03 Apr 2020 10 Mar 2020 30 Apr 2020 Cash Dividend 0.0037 Baht 01 Jan 2019 to 31 Dec 2019
24 Apr 2019 14 Mar 2019 11 May 2019 Cash Dividend 0.013 Baht 01 Jan 2018 to 31 Dec 2018
24 Apr 2018 9 Mar 2018 11 May 2018 Cash Dividend 0.036 Baht 01 Jan 2017 to 31 Dec 2017
28 Feb 2017 14 Mar 2017 16 May 2017 Cash Dividend 0.06 Baht 01 Jan 2016 to 31 Dec 2016